Algemene voorwaarden ContactCare

Onze algemene voorwaarden zijn onder nummer 32136618 en als volgt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland.

Artikel 1. Definities

 1. ACM: Autoriteit Consument & Markt, c.q. een vergelijkbare instantie (ook in landen buiten Nederland) of een eventuele opvolger.
 2. Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door ContactCare ter beschikking wordt gesteld (MyCare) met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. ContactCare: ContactCare B.V. gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32136618.
 5. Dienst: Eén of meer door ContactCare aangeboden dienst(en), verleend aan of ten behoeve van de Opdrachtgever door of namens ContactCare, onder meer bestaande uit de navolgende; – telefoonservice; – servicenummers; – inbound dienstverlening; – outbound bellen.
 6. Nummers: Servicenummers of telefoonnummers.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie  ContactCare een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie ContactCare een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 8. Operator: Een aanbieder van vaste en/of mobiele telecommunicatienetwerken.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ContactCare en Opdrachtgever op grond waarvan ContactCare de Dienst(en) zal uitvoeren.
 10. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur van maandag tot en met zondag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen.
 11. Klantenservice: De klantenservice van ContactCare, bereikaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 22:00 en zaterdag en zondag van 9:00 tot 18:00 uur.
 12. Schriftelijk: op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie. Onder schriftelijk valt naast beschreven papier ook e-mail en faxberichten, voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat.
 13. Telefoonservice: de op grond van de Overeenkomst door ContactCare aan Opdrachtgever te leveren Dienst, waarbij ContactCare als receptionist op afstand optreedt voor Opdrachtgever. ContactCare schakelt hierbij gesprekken door naar medewerkers van Opdrachtgever of laat berichten achter voor Opdrachtgever. Er zijn twee serviceniveaus beschikbaar, te weten: telefoonservice basis en telefoonservice royaal.
 14. Tussenpartij: Van een of meer tussenpartijen is sprake indien ContactCare ten behoeve van de voor de levering van de Diensten benodigde infrastructuur of andere Diensten niet rechtstreeks met een Operator overeenkomst.
 15. Website: www.contactcare.nl dan wel subdomeinen en andere extensies.

Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

 1. De Overeenkomst tussen ContactCare en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website of via zijn Account. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat ContactCare een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Dit laatste is echter maatwerk en dient per e‐mail of per telefoon te worden aangevraagd.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door ContactCare, tenzij anders aangegeven in de offerte. ContactCare is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien ContactCare daartoe overgaat, geldt de offerte alsnog als aanvaard.
 3. Als de aanvaarding door Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, is ContactCare daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ContactCare expliciet anders aangeeft.
 4. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft ContactCare het recht de prijzen hierop aan te passen.
 5. Op de Overeenkomst en de uit te voeren werkzaamheden door ContactCare zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor ContactCare alleen bindend indien en voor zover deze door ContactCare uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 7. ContactCare heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 8. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 9. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door ContactCare.
 10. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde: – 1. de Overeenkomst; – 2. het eventuele afgesloten Service Level Agreement; – 3. de eventuele bijlagen; – 4. deze Algemene Voorwaarden; – 5. eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal ContactCare zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling. Door ContactCare bekendgemaakte termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen, tenzij dat Schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft. ContactCare is eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, ook bij een overeengekomen uiterste termijn.
 2. Voor zover niet Schriftelijk anders is overeengekomen spant ContactCare zich in dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft ContactCare het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ContactCare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan ContactCare worden verstrekt.
 5. Mocht ContactCare wegens operationele efficiency wijzigingen willen aanbrengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal, dan is zij daartoe gerechtigd zonder dat daarvoor een voorafgaande toestemming van Opdrachtgever is vereist.
 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal ContactCare Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Account (MyCare). Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
 7. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan ContactCare te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 8. ContactCare heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens ContactCare niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Wijziging dienst

 1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien ContactCare, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is ContactCare gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat ContactCare tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van ContactCare zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Het is ContactCare toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 5% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen. Indien er sprake is van een indexatie van meer dan 5% heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen. Indien de prijzen door (toe)leveranciers (waaronder Operators) van ContactCare worden verhoogd en deze prijsverhoging hoger is dan de voorgenoemde indexatie, dan hebben zowel Opdrachtgever als ContactCare het recht de Overeenkomst te beëindigen. Indien Opdrachtgever dan wel Contactcare de Overeenkomst beëindigt op grond van deze bepaling, zal een opzegtermijn van 1 (één) maand in acht worden genomen. De prijswijzigingen worden door ContactCare per e-mail toegestuurd. Met deze wijze van toezendingen gaat Opdrachtgever akkoord.
 4. Gebruiksafhankelijke bedragen zijn door Opdrachtgever verschuldigd op basis van het daadwerkelijk geregistreerde gebruik achteraf. Voor zover ContactCare een online rapportage aanbiedt, is dit slechts voor informatieve doeleinden en niet bindend. Het daadwerkelijk geregistreerde gebruik zoals vastgesteld door de toeleveranciers van ContactCare (waaronder bijvoorbeeld Operators) of Tussenpartij vormt, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever, volledig bewijs over het gebruik en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen.
 5. ContactCare is gerechtigd de periodieke en gebruiksafhankelijke bedragen aan te passen op basis van de ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt, alsmede wegens van overheidswege opgelegde kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten, alsmede wegens wijzingen in de door Operators, Tussenpartij of andere leveranciers waarvan de verstrekking van de Diensten afhankelijk is, in rekening te brengen prijzen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen. Opdrachtgever wordt tijdig, in beginsel een maand voor inwerkingtreding, op de hoogte gesteld van een door te voeren prijswijziging.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. ContactCare zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan tevens direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.
 2. Als Opdrachtgever bezwaar maakt tegen (de hoogte van) een factuur, schort dit de betalingsplicht niet op.
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door ContactCare. Indien gewenst kan Opdrachtgever een papieren factuur ontvangen, hiervoor wordt er een extra bedrag van €2,- per factuur in rekening gebracht.
 4. Bij niet, dan wel niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege in verzuim. Indien een factuur niet binnen de desbetreffende termijn is voldaan of indien een automatische incasso is geweigerd, heeft ContactCare recht op vergoeding van alle redelijke rechtelijke en buitengerechtelijke kosten die ContactCare in verband daarmee maakt. Deze kosten worden vastgesteld op minstens 15% van het verschuldigde; hiernaast heeft ContactCare recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente over het door de Opdrachtgever verschuldigde. Voorts is ContactCare gerechtigd bij niet (tijdige) betaling administratiekosten in rekening te brengen van €4,50 voor de 1e herinnering en €9,50 voor een aanmaning.
 5. Indien de automatische incasso toerekenbaar aan Opdrachtgever niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft ContactCare het recht om een bedrag van €15 ,- aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. ContactCare heeft tevens het recht om vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden, de (verdere) nakoming van haar verplichtingen en dienstverlening te staken en op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden.
 7. Indien er sprake is van herhaaldelijk niet (tijdig) betalen, is ContactCare bevoegd om een borg van ten minste €250,- van Opdrachtgever te vorderen. ContactCare is tevens bevoegd deze borg te vermeerderen met het bedrag dat gelijk staat aan de tweemaandelijkse omzet van de Overeenkomst.

Artikel 7. Gebruiksvoorwaarden

 1. Opdrachtgever mag geen misbruik of oneigenlijk gebruik maken van de Diensten. In algemene zin betekent dit dat de Diensten niet mogen worden gebruikt op een manier in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving of met deze voorwaarden en dat geen inbreuk mag worden gemaakt op rechten van derden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart ContactCare tegen alle aanspraken derden die gegrond zijn op de veronderstelling dat Opdrachtgever, diens gebruikers of (eind)klanten bij gebruikmaking van de Diensten niet heeft voldaan aan een geldende plicht – wettelijk, op grond van de Overeenkomst of anderszins – of inbreuk heeft gepleegd op enig recht van een ander.
 3. Hoewel ContactCare zich inspant Opdrachtgever te informeren over eventuele vergunningen die Opdrachtgever voor de Diensten nodig mocht hebben, wordt volledigheid niet gegarandeerd. Opdrachtgever blijft te allen tijde geheel zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen en doet dat op eigen rekening en risico. Opdrachtgever vrijwaart ContactCare voor alle schade die mocht voortvloeien uit het ontbreken van vergunningen die Opdrachtgever in verband met de Diensten van overheidswege verplicht is te verkrijgen.
 4. Indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan verwachten dat het gebruik van de Diensten op een bepaald tijdstip het voorziene gebruik zal overschrijden, dan wel de voorziene hoeveelheid dataverkeer in een bepaalde periode groter zal zijn dan verwacht, dan wel dat het gebruik door of via Opdrachtgever van de Diensten en Producten hinder kan veroorzaken aan het telecommunicatieverkeer is Opdrachtgever verplicht dit onverwijld aan ContactCare te melden.
 5. Opdrachtgever draagt zorg voor, en staat in voor, stipte naleving van de wet- en regelgeving in de Telecommunicatiewet, soortgelijke wet- en regelgeving in het buitenland, alsmede binnen de Telecommunicatiebranche geldende gedragsregels en convenanten, zoals het convenant tot het tegengaan van Oneigenlijk gebruik van informatienummers en overige regelingen, al dan niet van overheidswege opgelegd. Bovendien zal Opdrachtgever zich houden aan buitenlandse wet- en regelgeving, indien van toepassingen op de Diensten.

Artikel 8. Servicenummers

 1. Opdrachtgever kan ContactCare verzoeken om Nummers te activeren voor Opdrachtgever welke ContactCare, na goedkeuring, zal activeren in de nationale nummerdatabase van de vereniging COIN in Nederland en, indien van toepassing, in een equivalente registratie in het buitenland. Opdrachtgever wordt dan nummerhouder.
 2. Tenzij anders overeengekomen zullen de Nummers geactiveerd blijven voor Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
 3. ContactCare biedt Opdrachtgever de mogelijkheid tot portabiliteit van een Nummer voor zover dit op grond van de wet- en regelgeving verplicht is. ContactCare is gerechtigd een Nummer te wijzigen, indien dit noodzakelijk wordt geacht door ContactCare, een Operator, de ACM of enige andere Nederlandse of buitenlandse autoriteit.
 4. Voor zover dit uit de Diensten voortvloeit, dient Opdrachtgever ten behoeve van het gebruik van de Diensten bij de ACM of enige andere Nederlandse of buitenlandse autoriteit een of meerdere Nummers aan te vragen. ContactCare heeft geen invloed op, en is niet aansprakelijk voor, het al dan niet toekennen van Nummers door de ACM of enige andere Nederlandse of buitenlandse autoriteit aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft geen recht op het verkrijgen van een bepaald Nummer.
 5. ContactCare zal, voor zover de Diensten zich daarvoor lenen en tenzij Opdrachtgever zulks in zijn aanvraag uitdrukkelijk Schriftelijk heeft uitgesloten, naam, adres, bedrijf en/of beroepsuitoefening ter beschikking stellen aan Operators teneinde deze gegevens op te nemen in openbare gidsen en ten behoeve van hun informatiediensten.
 6. ContactCare kan bij het doorgeven van de gegevens die Opdrachtgever heeft verstrekt ten behoeve van eventuele telefoongidsvermelding en nummerinformatiediensten niet instaan voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 7. De aanvraag van een Nummer zal via ACM lopen. ACM heeft ca. 3 weken nodig voor het goedkeuren van het nummer en zal deze rechtstreeks bevestigen aan de nummerhouder. Vervolgens zal ContactCare het nummer binnen vijf dagen activeren en communiceren naar Opdrachtgever.

Artikel 9. Aangeleverde gegevens, bestanden en gegevensdragers

 1. Alle door een Opdrachtgever in het kader van een Overeenkomst aan te reiken (persoons)gegevens en bestanden dienen door hem te worden aangeleverd in het door ContactCare aangegeven formaat en op de door ContactCare aan te geven wijze. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat Opdrachtgever zich hier niet aan houdt, kunnen niet tot enige aansprakelijk van ContactCare leiden.
 2. Alle schriftelijke, telefonische en elektronische berichten van ContactCare, gedaan aan het laatst opgegeven adres c.q. het daarvoor opgegeven telefoonnummer c.q. het laatst opgegeven e- mailadres van Opdrachtgever, worden geacht Opdrachtgever te hebben bereikt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen.
 3. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de aangeleverde gegevens of bestanden niet juist of onvolledig zijn, kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van ContactCare leiden.
 4. Opdrachtgever is jegens ContactCare aansprakelijk voor de eventuele schade die ContactCare lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde gegevens, bestanden en/of gegevensdragers. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen, wormen en andere elektronische elementen. Opdrachtgever vrijwaart ContactCare voorts voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke fouten en/of onvolkomenheden.
 5. Opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan ContactCare te leveren gegevens, bestanden en gegevensdragers dat hij/zij gerechtigd is deze aan ContactCare ter beschikking te stellen en dat ContactCare gerechtigd is de ten aanzien daarvan overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Opdrachtgever vrijwaart ContactCare voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
 6. De aangeleverde gegevens en bestanden mogen geen inbreuk maken op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart ContactCare voor claims van derden die verband houden met de inhoud van de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens en/of bestanden.

Artikel 10. Persoonsgegevens

 1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen er door ContactCare ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt worden, waarbij Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken en ContactCare als verwerker. Partijen zullen in een voorkomend geval een verwerkersovereenkomst sluiten waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens worden vastgelegd. Genoemde termen hebben de betekenis zoals vastgelegd in de toepasselijke privacywetgeving.

Artikel 11. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. ContactCare zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de geleverde Diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. ContactCare heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. ContactCare zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. ContactCare is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 3. ContactCare heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal ContactCare zich inspannen om Opdrachtgever daarvan voorafgaand op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. ContactCare is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 4. ContactCare zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ContactCare of diens (toe)leveranciers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. Het is ContactCare toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien ContactCare door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 4. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan ContactCare, onverminderd het recht van ContactCare om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ContactCare voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door ContactCare van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van ContactCare, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EURO 10.000,- (exclusief btw).
 2. Aansprakelijkheid van ContactCare voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in artikel 13 lid 1 genoemde gevallen rust op ContactCare geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 13 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van ContactCare.
 4. De aansprakelijkheid van ContactCare wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever ContactCare onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ContactCare ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ContactCare in staat is adequaat te reageren.
 5. ContactCare is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 14).
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij ContactCare meldt.
 7. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart ContactCare voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ContactCare geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 14. Storingen en overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS- attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat ContactCare door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van ContactCare kan worden gevergd, kan de uitvoering van de Overeenkomst door ContactCare worden opgeschortzonder enige verplichting tot schadevergoeding. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. De Diensten die in dat geval door ContactCare zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed en gedurende de overmachtssituatie, worden naar verhouding afgerekend.

Artikel 15. Duur en opzegging

 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de op de Website of op de Overeenkomst (offerte) aangegeven periode met een minimum duur van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk dan wel tijdens het bestelproces via de Website anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de overeengekomen periode, met inachtneming van een opzegtermijn, zoals vastgesteld in de Overeenkomst (offerte), steeds stilzwijgend verlengd met een eenzelfde periode als welke was overeengekomen. Indien geen opzegtermijn is overeengekomen, geldt er een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst en wordt deze steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode.
 2. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is ContactCare gerechtigd om per direct alle Diensten van Opdrachtgever op te heffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
 3. Voor de dienstverlening aangaande de telefoonservice waarvoor een een abonnement wordt afgesloten, geldt een garantietermijn van 30 dagen. Het abonnement is maandelijks opzegbaar. Indien Opdrachtgever hier aanspraak op wil maken, dient Opdrachtgever dit schriftelijk binnen de voornoemde 30 dagen aan ContactCare kenbaar te maken. De vaste kosten, dat wil zeggen; de abonnementskosten, worden in dat geval gerestitueerd. De variabele kosten (de gemaakte gesprekskosten) worden wel in rekening gebracht bij Opdrachtgever en Opdrachtgever is gehouden deze aan ContactCare te voldoen. Daarnaast brengt ContactCare 50% van de reguliere aansluitkosten in rekening van Opdrachtgever, die normaliter niet in rekening worden gebracht bij een jaarcontract.
 4. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds wenst op te zeggen berekent ContactCare een afkoopsom. De berekening hiervan is als volgt: de vaste kosten van de resterende tijd tot het einde van de overeenkomst worden voor 100% in rekening gebracht. De variabele kosten (waaronder bijvoorbeeld gesprekskosten) worden berekend op basis van het gemiddelde factuurbedrag voor de resterende looptijd van de Overeenkomst en voor 75% in rekening gebracht. De berekening van ContactCare voor de afkoopsom is leidend.
 5. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft ContactCare het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van ContactCare op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. ContactCare zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van ContactCare, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of ContactCare daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal ContactCare zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. ContactCare behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van ContactCare of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden‐Nederland, locatie Amersfoort.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. De door ContactCare ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld het gebruik van nummers, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door ContactCare, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van ContactCare. ContactCare kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.